SimpleITK  1.2.4
Macros
sitkVersionConfig.h File Reference

Go to the source code of this file.

Macros

#define ITK_MODULES_ENABLED   "ITKDoubleConversion;ITKKWIML;ITKKWSys;ITKVNL;ITKVNLInstantiation;ITKCommon;ITKFiniteDifference;ITKImageFilterBase;ITKCurvatureFlow;ITKImageAdaptors;ITKNetlib;ITKStatistics;ITKTransform;ITKImageFunction;ITKImageGrid;ITKAnisotropicSmoothing;ITKLabelMap;ITKImageCompose;ITKMesh;ITKZLIB;ITKMetaIO;ITKSpatialObjects;ITKImageStatistics;ITKPath;ITKImageIntensity;ITKThresholding;ITKConnectedComponents;ITKMathematicalMorphology;ITKBinaryMathematicalMorphology;ITKImageLabel;ITKNarrowBand;ITKDistanceMap;ITKQuadEdgeMesh;ITKFastMarching;ITKIOImageBase;ITKImageCompare;ITKSmoothing;ITKImageGradient;ITKImageSources;ITKImageFeature;ITKOptimizers;ITKSignedDistanceFunction;ITKLevelSets;ITKAntiAlias;ITKPolynomials;ITKBiasCorrection;ITKBioCell;ITKClassifiers;ITKColormap;ITKFFT;ITKConvolution;ITKDICOMParser;ITKDeconvolution;ITKDeformableMesh;ITKDenoising;ITKDiffusionTensorImage;ITKDisplacementField;ITKEigen;ITKExpat;ITKIOXML;ITKIOSpatialObjects;ITKRegistrationCommon;ITKFEM;ITKPDEDeformableRegistration;ITKFEMRegistration;ITKGDCM;ITKNIFTI;ITKGIFTI;ITKGPUCommon;ITKGPUFiniteDifference;ITKGPUAnisotropicSmoothing;ITKGPUImageFilterBase;ITKGPURegistrationCommon;ITKGPUPDEDeformableRegistration;ITKGPUSmoothing;ITKGPUThresholding;ITKGoogleTest;ITKHDF5;ITKIOBMP;ITKIOBioRad;ITKIOBruker;ITKIOCSV;ITKIOGDCM;ITKIOIPL;ITKIOGE;ITKIOGIPL;ITKIOHDF5;ITKJPEG;ITKIOJPEG;ITKTIFF;ITKIOTIFF;ITKIOLSM;ITKMINC;ITKIOMINC;ITKIOMRC;ITKIOMesh;ITKIOMeta;ITKIONIFTI;ITKNrrdIO;ITKIONRRD;ITKPNG;ITKIOPNG;ITKIORAW;ITKIOSiemens;ITKIOStimulate;ITKTransformFactory;ITKIOTransformBase;ITKIOTransformHDF5;ITKIOTransformInsightLegacy;ITKIOTransformMatlab;ITKIOVTK;ITKImageFusion;ITKImageNoise;ITKIntegratedTest;ITKKLMRegionGrowing;ITKLIBLBFGS;ITKLabelVoting;ITKLevelSetsv4;ITKMarkovRandomFieldsClassifiers;ITKOptimizersv4;ITKMetricsv4;ITKNeuralNetworks;ITKOpenJPEG;ITKQuadEdgeMeshFiltering;ITKRegionGrowing;ITKRegistrationMethodsv4;ITKSpatialFunction;ITKVTK;ITKVoronoi;ITKWatersheds;ITKReview;ITKTestKernel;ITKVideoCore;ITKVideoFiltering;ITKVideoIO;SimpleITKFilters"
 
#define SimpleITK_VERSION   "1.2.4"
 
#define SimpleITK_VERSION_MAJOR   1
 
#define SimpleITK_VERSION_MINOR   2
 
#define SimpleITK_VERSION_PATCH   4
 
#define SimpleITK_VERSION_TWEAK
 

Macro Definition Documentation

#define ITK_MODULES_ENABLED   "ITKDoubleConversion;ITKKWIML;ITKKWSys;ITKVNL;ITKVNLInstantiation;ITKCommon;ITKFiniteDifference;ITKImageFilterBase;ITKCurvatureFlow;ITKImageAdaptors;ITKNetlib;ITKStatistics;ITKTransform;ITKImageFunction;ITKImageGrid;ITKAnisotropicSmoothing;ITKLabelMap;ITKImageCompose;ITKMesh;ITKZLIB;ITKMetaIO;ITKSpatialObjects;ITKImageStatistics;ITKPath;ITKImageIntensity;ITKThresholding;ITKConnectedComponents;ITKMathematicalMorphology;ITKBinaryMathematicalMorphology;ITKImageLabel;ITKNarrowBand;ITKDistanceMap;ITKQuadEdgeMesh;ITKFastMarching;ITKIOImageBase;ITKImageCompare;ITKSmoothing;ITKImageGradient;ITKImageSources;ITKImageFeature;ITKOptimizers;ITKSignedDistanceFunction;ITKLevelSets;ITKAntiAlias;ITKPolynomials;ITKBiasCorrection;ITKBioCell;ITKClassifiers;ITKColormap;ITKFFT;ITKConvolution;ITKDICOMParser;ITKDeconvolution;ITKDeformableMesh;ITKDenoising;ITKDiffusionTensorImage;ITKDisplacementField;ITKEigen;ITKExpat;ITKIOXML;ITKIOSpatialObjects;ITKRegistrationCommon;ITKFEM;ITKPDEDeformableRegistration;ITKFEMRegistration;ITKGDCM;ITKNIFTI;ITKGIFTI;ITKGPUCommon;ITKGPUFiniteDifference;ITKGPUAnisotropicSmoothing;ITKGPUImageFilterBase;ITKGPURegistrationCommon;ITKGPUPDEDeformableRegistration;ITKGPUSmoothing;ITKGPUThresholding;ITKGoogleTest;ITKHDF5;ITKIOBMP;ITKIOBioRad;ITKIOBruker;ITKIOCSV;ITKIOGDCM;ITKIOIPL;ITKIOGE;ITKIOGIPL;ITKIOHDF5;ITKJPEG;ITKIOJPEG;ITKTIFF;ITKIOTIFF;ITKIOLSM;ITKMINC;ITKIOMINC;ITKIOMRC;ITKIOMesh;ITKIOMeta;ITKIONIFTI;ITKNrrdIO;ITKIONRRD;ITKPNG;ITKIOPNG;ITKIORAW;ITKIOSiemens;ITKIOStimulate;ITKTransformFactory;ITKIOTransformBase;ITKIOTransformHDF5;ITKIOTransformInsightLegacy;ITKIOTransformMatlab;ITKIOVTK;ITKImageFusion;ITKImageNoise;ITKIntegratedTest;ITKKLMRegionGrowing;ITKLIBLBFGS;ITKLabelVoting;ITKLevelSetsv4;ITKMarkovRandomFieldsClassifiers;ITKOptimizersv4;ITKMetricsv4;ITKNeuralNetworks;ITKOpenJPEG;ITKQuadEdgeMeshFiltering;ITKRegionGrowing;ITKRegistrationMethodsv4;ITKSpatialFunction;ITKVTK;ITKVoronoi;ITKWatersheds;ITKReview;ITKTestKernel;ITKVideoCore;ITKVideoFiltering;ITKVideoIO;SimpleITKFilters"

Definition at line 29 of file sitkVersionConfig.h.

#define SimpleITK_VERSION   "1.2.4"

Definition at line 26 of file sitkVersionConfig.h.

#define SimpleITK_VERSION_MAJOR   1

Definition at line 22 of file sitkVersionConfig.h.

#define SimpleITK_VERSION_MINOR   2

Definition at line 23 of file sitkVersionConfig.h.

#define SimpleITK_VERSION_PATCH   4

Definition at line 24 of file sitkVersionConfig.h.

#define SimpleITK_VERSION_TWEAK

Definition at line 25 of file sitkVersionConfig.h.